برای ورود به کلاس نام خود را در قسمت اول
و رمزی که در اختیار دارید را در قسمت رمز وارد و روی join بزنید.

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما میکروفن را آبی و ورود به جلسه را بزنید کنید.
مجوز دسترسی به میکروفن را روی مجاز است یا Allow قرار دهید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۱, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۱, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۲۹, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۲۵, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۲۱, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۱۹, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۱۱, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۹, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۹, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۳, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۲, ۱۴۰۳
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۲۶, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۲۳, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۱۶, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۱۴, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۱۲, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۵, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۴, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۲۷, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۱۵, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۱۳, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۲۹, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۲۶, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
آبان ۲۸, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
آبان ۱۴, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۳۰, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۲۳, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۱۸, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۱۱, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۴, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۲, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۳۰, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۲۸, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۶, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۳, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۰, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۸, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
تیر ۲۴, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
تیر ۱۷, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
تیر ۱۲, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۱۷, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۵, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۷, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۷, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۶, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۴, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۵, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۴, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۲, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۳۱, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۲۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۲۲, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۱۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۱۵, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۱۵, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۱۲, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۱۲, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۵, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۳, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
تیر ۲۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
تیر ۲۵, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
تیر ۱۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۳, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۲۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۲۷, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۲۶, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۲۳, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۱۸, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۱۶, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۱۰, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۲۶, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۲۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۲۳, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۱۹, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۱۸, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۲۶, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۲۵, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۲۰, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۱۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۱۲, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۱۲, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۱۱, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۱۰, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۵, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۳, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۲, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
دی ۲۱, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
دی ۷, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
دی ۵, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۲۷, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۲۳, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۲۳, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۱۷, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۱۶, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۹, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۹, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۸, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۶, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۳, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۲, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آبان ۲۵, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آبان ۱۸, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آبان ۱۸, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آبان ۱۱, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آبان ۹, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آبان ۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۲۸, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۲۷, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۲۵, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۲۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۲۰, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۱۹, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۱۸, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۱۳, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۱۲, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۱۱, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۶, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۲۰, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۶, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۶, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۴, ۱۴۰۰