برای ورود به کلاس نام خود را در قسمت اول
و رمزی که در اختیار دارید را در قسمت رمز وارد و روی join بزنید.

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما میکروفن را آبی و ورود به جلسه را بزنید کنید.
مجوز دسترسی به میکروفن را روی مجاز است یا Allow قرار دهید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

chemi-lamei
chemi-lamei
سپتامبر 7, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
سپتامبر 5, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آگوست 31, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آگوست 31, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آگوست 27, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آگوست 26, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آگوست 24, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آگوست 22, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آگوست 20, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آگوست 13, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آگوست 10, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آگوست 6, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آگوست 6, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آگوست 3, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آگوست 3, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
جولای 27, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
جولای 25, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
جولای 20, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
جولای 16, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
جولای 10, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
می 17, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
می 13, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
می 12, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
می 7, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
می 3, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آوریل 29, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آوریل 27, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آوریل 25, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آوریل 24, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آوریل 23, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آوریل 18, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آوریل 16, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آوریل 15, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آوریل 12, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آوریل 7, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
آوریل 5, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
مارس 30, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
مارس 17, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
مارس 15, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
مارس 14, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
مارس 10, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
مارس 9, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
فوریه 15, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
فوریه 14, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
فوریه 9, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
فوریه 3, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
فوریه 1, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
فوریه 1, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
ژانویه 31, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
ژانویه 30, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
ژانویه 25, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
ژانویه 24, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
ژانویه 23, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
ژانویه 22, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
ژانویه 11, 2022
chemi-lamei
chemi-lamei
دسامبر 28, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
دسامبر 26, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
دسامبر 18, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
دسامبر 14, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
دسامبر 14, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
دسامبر 8, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
دسامبر 7, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
نوامبر 30, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
نوامبر 30, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
نوامبر 29, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
نوامبر 27, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
نوامبر 24, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
نوامبر 23, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
نوامبر 16, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
نوامبر 9, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
نوامبر 9, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
نوامبر 2, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
اکتبر 31, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
اکتبر 26, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
اکتبر 20, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
اکتبر 19, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
اکتبر 17, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
اکتبر 16, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
اکتبر 12, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
اکتبر 11, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
اکتبر 10, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
اکتبر 5, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
اکتبر 4, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
اکتبر 3, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
سپتامبر 28, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
سپتامبر 26, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
سپتامبر 11, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
سپتامبر 7, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
سپتامبر 7, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
سپتامبر 5, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
سپتامبر 5, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
سپتامبر 1, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
سپتامبر 1, 2021
chemi-lamei
chemi-lamei
آگوست 26, 2021