برای ورود به کلاس نام خود را در قسمت اول
و رمزی که در اختیار دارید را در قسمت رمز وارد و روی ورود به کلاس بزنید.

در هنگام ورود حتما میکروفن را آبی کنید  و ورود به جلسه را بزنید تا صدا برای شما فعال شود.
مجوز دسترسی به میکروفن را روی مجاز است یا Allow قرار دهید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

DiacoMeeting
DiacoMeeting
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳