برای ورود به کلاس در قسمت نام نام خود

و در قسمت رمز عبور ، رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی ورود به کلاس بزنید.

 

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود میکروفن زیردکمه ورود را آبی و حتما ورود به جلسه را بزنید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

farzanegan4r1
farzanegan4r1
خرداد ۱۴, ۱۴۰۲
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۲
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۲
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۲
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۲
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۲
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۲
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۲
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۲
farzanegan4r1
farzanegan4r1
فروردین ۱۰, ۱۴۰۲
farzanegan4r1
farzanegan4r1
فروردین ۸, ۱۴۰۲
farzanegan4r1
farzanegan4r1
فروردین ۶, ۱۴۰۲
farzanegan4r1
farzanegan4r1
فروردین ۴, ۱۴۰۲
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اسفند ۲۲, ۱۴۰۱
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اسفند ۲۲, ۱۴۰۱
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اسفند ۲۱, ۱۴۰۱
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اسفند ۲۱, ۱۴۰۱
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اسفند ۲۱, ۱۴۰۱
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اسفند ۲۰, ۱۴۰۱
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اسفند ۲۰, ۱۴۰۱
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اسفند ۲۰, ۱۴۰۱
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اسفند ۲۰, ۱۴۰۱
farzanegan4r1
farzanegan4r1
اسفند ۱۶, ۱۴۰۱