برای ورود به کلاس در قسمت نام نام خود

و در قسمت رمز عبور ، رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی ورود به کلاس بزنید.

 

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود میکروفن زیردکمه ورود را آبی و حتما ورود به جلسه را بزنید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

farzanegan4r4
farzanegan4r4
اسفند ۲۱, ۱۴۰۱
farzanegan4r4
farzanegan4r4
اسفند ۲۱, ۱۴۰۱
farzanegan4r4
farzanegan4r4
اسفند ۲۱, ۱۴۰۱
farzanegan4r4
farzanegan4r4
اسفند ۲۰, ۱۴۰۱
farzanegan4r4
farzanegan4r4
اسفند ۲۰, ۱۴۰۱
farzanegan4r4
farzanegan4r4
اسفند ۱۶, ۱۴۰۱
farzanegan4r4
farzanegan4r4
اسفند ۱۶, ۱۴۰۱
farzanegan4r4
farzanegan4r4
اسفند ۱۶, ۱۴۰۱
farzanegan4r4
farzanegan4r4
اسفند ۱۶, ۱۴۰۱