برای ورود به کلاس نام خود را در قسمت اول
و رمزی که در اختیار دارید را در قسمت رمز وارد و روی ورود به کلاس کلیک کنید.

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما میکروفن را آبی و ورود به جلسه را بزنید کنید.
مجوز دسترسی به میکروفن را روی مجاز است یا Allow قرار دهید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

fr2 olp stem cell
fr2 olp stem cell
فوریه 2, 2024
fr2 olp stem cell
fr2 olp stem cell
فوریه 1, 2024
fr2 olp stem cell
fr2 olp stem cell
فوریه 1, 2024
fr2 olp stem cell
fr2 olp stem cell
فوریه 1, 2024
fr2 olp stem cell
fr2 olp stem cell
ژانویه 28, 2024
fr2 olp stem cell
fr2 olp stem cell
ژانویه 27, 2024
fr2 olp stem cell
fr2 olp stem cell
ژانویه 25, 2024
fr2 olp stem cell
fr2 olp stem cell
ژانویه 24, 2024
fr2 olp stem cell
fr2 olp stem cell
ژانویه 22, 2024
fr2 olp stem cell
fr2 olp stem cell
ژانویه 21, 2024