برای ورود به کلاس نام خود را در قسمت اول
و رمزی که در اختیار دارید را در قسمت رمز وارد و روی ورود به کلاس بزنید.

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما میکروفن یا هدفون(حالا فقط شنونده) را انتخاب کنید تا صدا برای شما فعال شود.
مجوز دسترسی به میکروفن را روی مجاز است یا Allow قرار دهید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

hamidrezarahmi3
hamidrezarahmi3
آوریل 17, 2024
hamidrezarahmi3
hamidrezarahmi3
آوریل 16, 2024
hamidrezarahmi3
hamidrezarahmi3
آوریل 15, 2024
hamidrezarahmi3
hamidrezarahmi3
آوریل 8, 2024
hamidrezarahmi3
hamidrezarahmi3
آوریل 6, 2024
hamidrezarahmi3
hamidrezarahmi3
آوریل 4, 2024
hamidrezarahmi3
hamidrezarahmi3
آوریل 3, 2024
hamidrezarahmi3
hamidrezarahmi3
مارس 27, 2024
hamidrezarahmi3
hamidrezarahmi3
مارس 26, 2024
hamidrezarahmi3
hamidrezarahmi3
مارس 22, 2024
hamidrezarahmi3
hamidrezarahmi3
مارس 21, 2024
hamidrezarahmi3
hamidrezarahmi3
مارس 17, 2024