برای ورود به کلاس نام خود را در قسمت اول
و رمزی که در اختیار دارید را در قسمت رمز وارد و روی join بزنید.

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما میکروفن را آبی و ورود به جلسه را بزنید کنید.
مجوز دسترسی به میکروفن را روی مجاز است یا Allow قرار دهید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
سپتامبر 24, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
سپتامبر 20, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
سپتامبر 19, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
سپتامبر 18, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
سپتامبر 13, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
سپتامبر 10, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
سپتامبر 4, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
سپتامبر 2, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
آگوست 27, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
آگوست 26, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
آگوست 20, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
آگوست 19, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
آگوست 13, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
آگوست 12, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
آگوست 6, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
آگوست 5, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
جولای 30, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
جولای 29, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
جولای 22, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
جولای 16, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
جولای 15, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
جولای 9, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
جولای 8, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
جولای 2, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
جولای 1, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
فوریه 26, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
فوریه 25, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
فوریه 20, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
فوریه 18, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
فوریه 5, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
فوریه 4, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
ژانویه 28, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
ژانویه 23, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
ژانویه 22, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
ژانویه 16, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
ژانویه 12, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
دسامبر 24, 2022
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
دسامبر 18, 2022
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
نوامبر 27, 2022
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
نوامبر 26, 2022
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
نوامبر 21, 2022
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
نوامبر 20, 2022
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
نوامبر 19, 2022