برای ورود به کلاس نام خود را در قسمت اول
و رمزی که در اختیار دارید را در قسمت رمز وارد و روی join بزنید.

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما میکروفن را آبی و ورود به جلسه را بزنید کنید.
مجوز دسترسی به میکروفن را روی مجاز است یا Allow قرار دهید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
ژانویه 28, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
ژانویه 23, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
ژانویه 22, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
ژانویه 16, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
ژانویه 12, 2023
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
دسامبر 24, 2022
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
دسامبر 18, 2022
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
نوامبر 27, 2022
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
نوامبر 26, 2022
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
نوامبر 21, 2022
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
نوامبر 20, 2022
mahdavifarbiology
mahdavifarbiology
نوامبر 19, 2022