برای ورود به کلاس نام خود را در قسمت اول
و رمزی که در اختیار دارید را در قسمت رمز وارد و روی ورود به کلاس کلیک کنید.

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما میکروفن را آبی و ورود به جلسه را بزنید کنید.
مجوز دسترسی به میکروفن را روی مجاز است یا Allow قرار دهید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

olampyad farzanegan
olampyad farzanegan
ژانویه 30, 2024
olampyad farzanegan
olampyad farzanegan
ژانویه 29, 2024
olampyad farzanegan
olampyad farzanegan
ژانویه 28, 2024
olampyad farzanegan
olampyad farzanegan
ژانویه 27, 2024
olampyad farzanegan
olampyad farzanegan
ژانویه 27, 2024
olampyad farzanegan
olampyad farzanegan
ژانویه 26, 2024
olampyad farzanegan
olampyad farzanegan
ژانویه 20, 2024
olampyad farzanegan
olampyad farzanegan
ژانویه 19, 2024
olampyad farzanegan
olampyad farzanegan
ژانویه 17, 2024