برای ورود به کلاس نام خود را در قسمت اول
و رمزی که در اختیار دارید را در قسمت رمز وارد و روی join بزنید.

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما میکروفن را آبی و ورود به جلسه را بزنید کنید.
مجوز دسترسی به میکروفن را روی مجاز است یا Allow قرار دهید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

farzanegan4
farzanegan4
آوریل 17, 2024
farzanegan4
farzanegan4
آوریل 11, 2024
farzanegan4
farzanegan4
مارس 13, 2024
farzanegan4
farzanegan4
مارس 13, 2024
farzanegan4
farzanegan4
مارس 2, 2024
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 19, 2024
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 19, 2024
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 14, 2024
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 13, 2024
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 13, 2024
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 11, 2024
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 7, 2024
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 5, 2024
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 4, 2024
farzanegan4
farzanegan4
ژانویه 31, 2024
farzanegan4
farzanegan4
ژانویه 31, 2024
farzanegan4
farzanegan4
ژانویه 22, 2024
farzanegan4
farzanegan4
ژانویه 17, 2024
farzanegan4
farzanegan4
ژانویه 16, 2024
farzanegan4
farzanegan4
ژانویه 12, 2024
farzanegan4
farzanegan4
ژانویه 11, 2024
farzanegan4
farzanegan4
ژانویه 10, 2024
farzanegan4
farzanegan4
ژانویه 10, 2024
farzanegan4
farzanegan4
ژانویه 8, 2024
farzanegan4
farzanegan4
ژانویه 8, 2024
farzanegan4
farzanegan4
ژانویه 4, 2024
farzanegan4
farzanegan4
دسامبر 27, 2023
farzanegan4
farzanegan4
دسامبر 24, 2023
farzanegan4
farzanegan4
دسامبر 23, 2023
farzanegan4
farzanegan4
دسامبر 21, 2023
farzanegan4
farzanegan4
دسامبر 20, 2023
farzanegan4
farzanegan4
دسامبر 18, 2023
farzanegan4
farzanegan4
دسامبر 17, 2023
farzanegan4
farzanegan4
دسامبر 16, 2023
farzanegan4
farzanegan4
دسامبر 16, 2023
farzanegan4
farzanegan4
دسامبر 14, 2023
farzanegan4
farzanegan4
دسامبر 13, 2023
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 20, 2023
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 20, 2023
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 20, 2023
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 15, 2023
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 15, 2023
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 13, 2023
farzanegan4
farzanegan4
فوریه 13, 2023
farzanegan4
farzanegan4
ژانویه 11, 2023