برای ورود به کلاس نام خود را در قسمت اول
و رمزی که در اختیار دارید را در قسمت رمز وارد و روی join بزنید.

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما میکروفن را آبی و ورود به جلسه را بزنید کنید.
مجوز دسترسی به میکروفن را روی مجاز است یا Allow قرار دهید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

mathrezaee
mathrezaee
خرداد ۲۵, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
اردیبهشت ۱, ۱۴۰۳
mathrezaee
mathrezaee
فروردین ۲۱, ۱۴۰۳