برای ورود به کلاس نام خود را در قسمت اول
و رمزی که در اختیار دارید را در access code وارد و روی join بزنید.

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما شنیدن صدا یا میکروفن را فعال کنید.
مجوز دسترسی به میکروفن را روی مجاز است یا Allow قرار دهید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.