برای ورود به کلاس
در قسمت نام نام خود
و در قسمت access code رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی join بزنید.

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود میکروفن زیردکمه ورود را آبی و حتما ورود به جلسه را بزنید.

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

PAZAM
PAZAM
دسامبر 5, 2021
PAZAM
PAZAM
دسامبر 2, 2021
PAZAM
PAZAM
دسامبر 2, 2021
PAZAM
PAZAM
دسامبر 1, 2021
PAZAM
PAZAM
نوامبر 29, 2021
PAZAM
PAZAM
نوامبر 28, 2021
PAZAM
PAZAM
نوامبر 28, 2021
PAZAM
PAZAM
نوامبر 25, 2021
PAZAM
PAZAM
نوامبر 25, 2021
PAZAM
PAZAM
نوامبر 22, 2021
PAZAM
PAZAM
نوامبر 21, 2021
PAZAM
PAZAM
نوامبر 18, 2021
PAZAM
PAZAM
نوامبر 15, 2021
PAZAM
PAZAM
نوامبر 14, 2021
PAZAM
PAZAM
نوامبر 7, 2021