برای ورود به کلاس
در قسمت نام نام خود
و در قسمت رمز عبور ، رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی join بزنید.

 در هنگام ورود میکروفن زیردکمه ورود را آبی و حتما ورود به جلسه را بزنید.

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
DL(1)-ANN-Part-1
مهر ۲۹, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
DL(4)-CNN-Part-2
مهر ۲۹, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
DL(3)-CNN-Part-1
مهر ۲۹, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
DL(2)-ANN-Part-2
مهر ۲۹, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
Thompson Sampling
مهر ۲۷, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
UCB-Reinforcement
مهر ۲۶, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
ARL-Learning
مهر ۲۳, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
مهر ۲۱, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
مهر ۱۴, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
مهر ۱۳, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
شهریور ۲۷, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
شهریور ۲۴, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
شهریور ۲۴, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
شهریور ۲۰, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
شهریور ۶, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
شهریور ۳, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
مرداد ۲۷, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
مرداد ۲۳, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
مرداد ۲۰, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
مرداد ۱۶, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
مرداد ۱۳, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
مرداد ۶, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
تیر ۲۹, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
تیر ۲۳, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
تیر ۹, ۱۴۰۱
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
تیر ۲, ۱۴۰۱