برای ورود به کلاس
در قسمت نام نام خود
و در قسمت رمز عبور ، رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی join بزنید.

 در هنگام ورود میکروفن زیردکمه ورود را آبی و حتما ورود به جلسه را بزنید.

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
DL(1)-ANN-Part-1
اکتبر 22, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
DL(4)-CNN-Part-2
اکتبر 22, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
DL(3)-CNN-Part-1
اکتبر 22, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
DL(2)-ANN-Part-2
اکتبر 21, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
Thompson Sampling
اکتبر 19, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
UCB-Reinforcement
اکتبر 18, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
ARL-Learning
اکتبر 15, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
اکتبر 13, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
اکتبر 6, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
اکتبر 5, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
سپتامبر 18, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
سپتامبر 15, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
سپتامبر 15, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
سپتامبر 11, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
سپتامبر 1, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
آگوست 28, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
آگوست 25, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
آگوست 18, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
آگوست 14, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
آگوست 11, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
آگوست 7, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
آگوست 4, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
جولای 28, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
جولای 20, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
جولای 14, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
ژوئن 30, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
ژوئن 23, 2022