برای ورود به کلاس نام خود را در قسمت اول
و رمزی که در اختیار دارید را در قسمت رمز وارد و روی join بزنید.

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما میکروفن را آبی و ورود به جلسه را بزنید کنید.
مجوز دسترسی به میکروفن را روی مجاز است یا Allow قرار دهید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

rahimiax
rahimiax
فوریه 25, 2024
rahimiax
rahimiax
فوریه 5, 2024
rahimiax
rahimiax
ژانویه 29, 2024
rahimiax
rahimiax
ژانویه 21, 2024
rahimiax
rahimiax
ژانویه 8, 2024
rahimiax
rahimiax
ژانویه 1, 2024
rahimiax
rahimiax
دسامبر 26, 2023
rahimiax
rahimiax
دسامبر 17, 2023
rahimiax
rahimiax
دسامبر 10, 2023
rahimiax
rahimiax
دسامبر 10, 2023
rahimiax
rahimiax
دسامبر 6, 2023
rahimiax
rahimiax
دسامبر 3, 2023
rahimiax
rahimiax
دسامبر 2, 2023
rahimiax
rahimiax
نوامبر 29, 2023
rahimiax
rahimiax
نوامبر 27, 2023
rahimiax
rahimiax
نوامبر 21, 2023
rahimiax
rahimiax
نوامبر 11, 2023
rahimiax
rahimiax
نوامبر 9, 2023
rahimiax
rahimiax
نوامبر 6, 2023
rahimiax
rahimiax
اکتبر 29, 2023
rahimiax
rahimiax
اکتبر 28, 2023
rahimiax
rahimiax
اکتبر 22, 2023